اعتبار علمی

 

به دانش روز اعتماد کنید

 

تمامی خدمات شرکت دانش بنیان LifeandMe براساس استاندارهای کیفی انجام می‌گیرد. گزارش‌های ارائه شده از جانب LifeandMe با موضوع سلامت فردی از لحاظ علمی و پزشکی اعتبار سنجی می‌شوند. LifeandMe تضمین می‌کند تمامی کیت‌های نمونه‌گیری از ژنتیک افراد و اطلاعات به دست آمده از آن، تنها برای بررسی ریسک‌های سلامتی همان‌فرد استفاده می‌شود. گزارش‌های تاریخچه خانوادگی LifeandMe با درصد خطا 0.1٪ و براساس بانک داده‌های قوی استخراج می‌شود. تیم متخصصین LifeandMe از فرآیندهای علمی و پیشرفته در جهت تهیه‌ی گزارش‌های فردی استفاده می‌کنند.