اکبر عبداللهی اصل

اکبر عبداللهی اصل

سمت:
رئیس هیئت مدیره
تخصص:
داروساز و PhD مدیریت اقتصاد دارو - علوم پزشکی تهران - مدیر عامل شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا