ماندانا حسن زاد

ماندانا حسن زاد

سمت:
متخصص ژنتیک
تخصص:
PhD ژنتیک مولکولی - معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - دانشگاه علوم پزشکی تهران