محسن خطیبی

محسن خطیبی

سمت:
عضو هیئت مدیره
تخصص:
پزشک و PhD مدیریت اقتصاد دارو - علوم پزشکی شهید بهشتی تهران