میرعماد سلیمانیان

میرعماد سلیمانیان

سمت:
هم بنیان گذار و عضو هیئت مدیره
تخصص:
PhD Bussiness Marketing - British Columbia