عارف سلیمانیان

عارف سلیمانیان

سمت:
هم بنیان گذار و عضو هیئت مدیره
تخصص:
MBA - دانشگاه صنعتی شریف