گزارشات ژنتیکی تاریخچه خانوادگی

با انجام تست LifeAndMe شما می توانید در گذشته خود سفر کنید و اطلاعات جالبی در مورد اجداد خود بدست آورید. LifeAndMe با مقایسه پروفایل ژنتیکی شما با سایرین، ترکیب ملیتی شما را در بین ملیت های مختلف نشان می دهد. همچنین با تحلیل ژنتیکی کروموزوم میتوکندری و سایر کروموزوم ها مسیر مهاجرت شجره ی شما را در طول زمان برایتان آشکار خواهد کرد. نئاندرتال ها گونه ای از انسان های نخستین هستند که با زاد و ولد با گونه انسان خردمند، بخشی از DNA و ویژگی های خودشان را در ما به یادگار گذاشته اند. LifeAndMe با مقایسه ژنتیک شما با ژنتیک نئاندرتال ها می تواند درصد شباهت هر فرد با نئاندرتال ها را مشخص کند. همچنین LifeAndMe در اقدامی هیجان انگیز امکان شناسایی خویشاوندان ژنتیکی تان در افرادی که تست LifeAndMe را استفاده کرده اند، ارتباط با آن ها را برایتان میسر خواهد کرد.

مولفه ها کدامند؟

در این پکیج مولفه های زیر را بررسی و گزارش آن ها را در اختیار شما قرار می دهیم.

این پکیج شامل 4 مولفه ژنتیکی می باشد که اطلاعات دقیقی از تاریخچه خانوادگی شما را گزارش می دهد.

ترکیب ملیتی
ترکیب ملیتی میزان درصد DNA شما را از چند ملیت مختلف نشان می‌دهد که با مقایسه ژنوم شما با بیش از 1000 نفر دیگر به دست می‌آید.
خویشاوندان ژنتیکی
ویژگی Relatives DNA یکی از ویژگی‌های تعاملی لایف‌اند‌می است، که به شما امکان می‌دهد با بستگان که نمیشناسید ارتباط برقرار کنید و افراد بیشتری از اقوام خود را بشناسید.
نئاندرتال‌ها
از آن جایی که نئاندرتال‌ها و اجداد انسان‌های مدرن، هنگام خروج از آفریقا با یکدیگر آمیزش داشته‌اند، برخی ژن‌ها میان آن‌ها و انسان‌های امروز مشترک است، به طوری که تفاوت بین ژنوم آن‌ها و انسان‌های امروزی 0,12% است.
مسیر مهاجرتی
هاپلوگروپ مادری را از روی کروموزوم DNA موجود در میتوکندری که از مادر به فرزند منتقل می‌شود، بررسی می‌کنیم و از روی آن می‌توان سرعت و میزان تغییرات و خویشاوندی و مسیر مهاجرت را مشخص کرد.